Web sunucu olarak kullandığınız nginx, php-fpm bir sunucuda, bir web sitesinde meydana gelen güvenlik açıklarından diğer sitelerinde etkilenmemesini isteyebilirsiniz. Bu durumda Apache’de kullanılan suphp yada suexec benzeri bir yapıyı php-fpm’de de kullanabilirsiniz. Bu yapı Apache/PHP deki gibi php’yi suphp/suexec olarak derlemek yerine, php-fpm’de kullanıcıyı bir pool içine hapsederek, domain kullanıcısını kısıtlamış oluyorsunuz.

Centos 6.4 sistemde anlatacak olursak,

PHP-FPM servisinde default pool conf dosyası www.conf şeklinde geçiyor. Biz sitelerimiz için anımsatıcı bir conf dosyası kullanacağız.

#cd /etc/php-fpm.d/
#cp www.conf domain.conf
#vi domain.conf

domain.conf dosyasını php-fpm.conf içerisine ek olarak tanımlamamıza gerek yok. php-fpm.conf içerinde default olarak php-fpm.d içerisindeki dosyalar include edilmiştir.

domain.conf içeriğini aşağıdaki şekilde düzenliyoruz.

[domain.com]
listen = 127.0.0.1:9001
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
user = gokhan
group = gokhan
pm = dynamic
pm.max_children = 9
pm.start_servers = 3
pm.min_spare_servers = 2
pm.max_spare_servers = 4
chdir = /
php_admin_value[open_basedir] = /var/www/html/domain.com:/usr/share/php5:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin
php_admin_value[disable_functions] = dl,exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source

user kısmını gokhan olarak belirledik. Eğer gokhan diye bir kullanıcı tanımlı değilse, php-fpm’i restart ettiğinizde kullanıcı idsini alamıyorum şeklinde bir hata ile karşılaşırsınız. Bu yüzden kullanıcıyı oluşturmamız gerekiyor.

#adduser -M -s /sbin/nologin gokhan

Yaptığımız değişikliklerdeki yerlere değinecek olursak,

listen = 127.0.0.1:9001

Listen satırı her pool için farklı portta çalışacak şekilde ayarlanmalı. Kullanılan bir port tanımlamanız durumunda php-fpm’i restart ettiğinizde aşağıdaki şekilde hata alabilirsiniz.

ERROR: [pool wwww] unable to set listen address as it's already used in another pool 'domain'

Owner olarak tanımlayacağınız kullanıcı ve grup ismi,

user = gokhan
group = gokhan

Process yöneticisinin child processleri nasıl kontrol edildiğinin tanımlandığı bölüm,

# dynamic yada static seçilebilir. Default olarak dynamic tanımlıdır.
pm = dynamic
#Aynı anda kaç tane child processin çalışabileceği değer.
#512 Mb ramli bir sunucuda 220 Mb Php-FPM için kullanmayı düşünürsek,
#her process için 24Mb ayırsak, 220 / 24 = 9.17 
pm.max_children = 9
#değer : min_spare_servers + (max_spare_servers - min_spare_servers) / 2
#olarak hesaplanır. Startup anında ne kadar child processin çalışacağını
#belirtinr 
pm.start_servers = 3
#min idle processi belirtir.
pm.min_spare_servers = 2
#max idle processi belirtir.
pm.max_spare_servers = 4
#Her child process için maks. request değeri. Default değer limitsiz şeklindedir.
pm.max_requests = 200
chdir = /
php_admin_value[open_basedir] = /var/www/html/domain.com:/usr/share/php5:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin
php_admin_value[disable_functions] = dl,exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source

Open_basedir ve çalışmasını istemediğiniz php fonksiyonlarını conf dosyasına aşağıdaki şekilde yazarak tanımlayabilirsiniz. Open_basedir oldukça önemli, php shell yada benzeri bir zararlı script yüklenmesi durumunda, home dizini dışırısına çıkmasını bu şekilde engellemiş oluyorsunuz.

php_admin_value[open_basedir] = /var/www/html/domain.com:/usr/share/php5:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin
php_admin_value[disable_functions] = dl,exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source

Burada ki open_basedir path’i, örnek olması açısından bu şekilde verilmiştir. Sunucudaki sitenin yapısına göre düzenlemeniz gerekebilir.

Mutlaka php’yi safe_mod açık olaracak şekilde ayarlayın.

Conf dosyamızı düzenledikten sonra php-fpm’i restart edelim.

#/etc/init.d/php-fpm restart

Sıra geldi nginx domain.conf dosyasını düzenlemeye. Nginx’e domainleri daha düzenli göründüğü için conf.d dosyasından include ederek kullanıyorum. Bu yüzden domain için nginx conf dosyası domain.conf şekilde geçmekte.

PHP-FPM domain.conf dosyasını düzenlerken listen portunu 9001 yapmıştık. Nginx domain.conf dosyasında düzenleyelim.

#vi /usr/local/nginx/conf.d/domain.conf

fastcgi_pass satırını aşağıdaki şekilde düzenliyoruz.

location ~ \.php$ {
  include    fastcgi_params;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9001;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;

Conf dosyasını düzenledikten sonra nginx’i restart etmeden önce nginx’in conf ayarlarında bir hata varmı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Tüm sitelerin down olmasının önüne geçmiş olursunuz.

#/usr/local/nginx/sbin/nginx -t

Ok sonucunu aldıktan sonra nginx’i restart edebiliriz.

#/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

TCP Bağlantısı yerine socket bağlantısı kullanıyor isek;

Php-fpm.d altında bulunan domain.conf dosyamızda tcp bağlantısı olarak ayarladığımız listen satırını, soket bağlantı olarak aşağıdaki şekilde ayarlayıp,

listen = /var/run/php5-fpm/domain.com.sock

daha sonra nginx domain.conf dosyamızda da fastcgi_pass satırını aşağıdaki gibi ayarlamalıyız.

listen = /var/run/php5-fpm/domain.com.sock

Artık servisleri restart edebilirsiniz.

#/etc/init.d/php-fpm restart
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

Kaynaklar:

http://bit.ly/16ottn9 http://bit.ly/17SgJZN http://bit.ly/15jb23W